Algemene informatie

Privacyverklaring /  AVG-register verwerkingsactiviteiten

 

 1. Wie ben ik?

Willeke Schalley I Praktijk voor kind, jeugd & gezin, Biesstraat 50 6093AE Heythuysen, is verantwoordelijk en gaat rechtmatig om met persoonsgegevens die hieronder in deze privacyverklaring worden genoemd, om te voldoen aan de AVG wet.

Mijn contactgegevens:

 • Om u van dienst te zijn in mijn praktijk verzamelen we persoonlijke gegevens: persoonsgegevens en gevoelige gegevens. Wij nemen de veilige omgang met uw persoonlijke gegevens heel serieus en gaan daar zorgvuldig mee om. Wij spannen ons volledig in om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke en gevoelige gegevens niet worden misbruikt en dat onbevoegden geen toegang daartoe hebben.
 • Als u vragen hebt over het beschermen en gepast verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens kunt u contact met ons opnemen op mijn: info@willekeschalley.nl
 1. Wanneer verzamel ik persoonsgegevens?
 • Wanneer dit een rechtmatig belang dient en dit niet in strijd is met uw privacybelangen.
 • Wanneer u actief met ons communiceert via onze website, per telefoon, of schriftelijk (email) of het met end-to-end encryptie beveiligde berichten uitwisselingen platform WhatsApp.
 • Wanneer u op consult bent geweest.

 

 1. Waarom verzamel ik persoonsgegevens?
 • Ik verzamel uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt of wenst te maken van mijn dienstverlening waarbij u deze gegevens actief aan mij verstrekt. Persoonsgegevens worden verzameld om contact met u te leggen, u te informeren en ter uitvoering van de afspraken en/of behandelingen.
 • Ik verzamel ook uw persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn financiële administratie en belastingaangiftes.

3.1 Rechtmatig belang en uitvoering overeenkomsten

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een cliëntdossier aan te leggen voor de consulten en behandelingen die bij mij in de praktijk worden uitgevoerd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).
 • Ik maak een cliëntdossier met daarin aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die na uw expliciete toestemming opgevraagd zijn bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • Als wij vanwege een andere redenen gebruik willen maken van uw persoonsgegevens, dan nemen we eerst contact met u op en expliciet om uw toestemming vragen.

3.2. Welke gegevens verzamel ik?

 • Persoonsgegevens die worden verwerkt: Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, datum van consult of behandeling, zorgverzekering.
 • Bij minderjarige cliënten: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders. Indien relevant ook de school van de minderjarige.
 • Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens: Gegevens over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit of strafrechtelijk. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij op een wettelijke uitzondering beroep kan worden gedaan. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsbeoefenaar met een beroepsgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) geldt ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT. Ik ben geregistreerd bij beroepsorganisatie CAT en ik ben de therapeut die de alternatieve/complementaire consulten en behandelingen uitvoert. Hierdoor ben ik bevoegd om en is het mij toegestaan om bijzondere gegevens te bewaren in mijn cliëntdossier.

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling worden de volgende bijzondere persoonsgegevens vastgelegd: Godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg of bijvoorbeeld geweldconflicten in het gezin.

 

 1. Verbeteren website en gebruik van cookies
 • Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaats ik cookies die surfgedrag op mijn website bijhouden zodat ik waardevolle content op mijn website kan aanbieden.
 • Ik gebruik hiertoe Google Analytics voor het analyseren van het surfgedrag op mijnwebsite. Denk hierbij aan de duur van u websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt op onze website. De gegevens die Google Analytics op mijn website verzamelt zijn anoniem en zijn dus ook niet verbonden met uw contactgegevens.
 • Ik deel geen gegevens met Google, die heb ik uitgeschakeld.
 • U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een uitgebreide toelichting hierover: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming
 • Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

 

 1. Hoe wordt uw privacy beschermd?
 • CAT-therapeuten zijn gehouden te handelen conform de beroepsorganisatie CAT-regelgeving. Ik heb op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.
 • Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
 • Bent u minderjarig? Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

 • Mijn website is beveiligd door een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat zorgt ervoor dat de verbinding tussen uw bezoek aan onze website en de server waar onze website is ondergebracht wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwelijk blijven en niet leesbaar zijn door derden.

Websites die over een SSL-certificaat beschikken zijn herkenbaar aan het gesloten met een slot en de https:// in de adresbalk.

 • De apparaten die uw gegevens openen zijn elk vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk en/of gezichtsherkenning. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
 • Cliëntdossiers en factuuradministratie worden digitaal en AVG-proof beveiligd bewaard.
 • Betalingswijze van de behandelingen worden per pin of contact na ieder behandeling betaald. De factuur krijgt u uitgeprint mee naar huis na afloop van de behandeling.

 

 1. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
 • Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op basis van de wet- en regelgeving uw gegevens langer moeten bewaren.
 • De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard, vanaf de datum van vastlegging, c.q. vanaf de datum van de laatste dossierwijziging, dan wel vanaf de datum van overlijden. Voor minderjarige geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat vanaf het 18e Bij overlijden van een minderjarige geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden.
 • Iedere onderneming is wettelijk verplicht om de administratie voor maximaal 7 jaren te bewaren. Uw persoonsgegevens evenals uw afsprakenhistorie worden daarom maximaal 7 jaar bewaard. Ook uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in onze factuuradministratie.
 • Op het moment dat u contact opneemt met info@willekeschalley.nl via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres, opgeslagen op een beveiligde mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar bewaard.
 • De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem en worden voor maximaal 50 maanden bewaard binnen Google Analytics.
 • Bij mijn overlijden gaan de dossiers naar een bij de beroepsvereniging erkende collega-Therapeuten.

 

 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
 • Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met of dienstverlening aan u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij u zorgverzekeraar: Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer, kosten van consult, datum van de behandeling.
 • De gegevens uit een cliëntdossier kunnen in de volgende situaties met derden worden gedeeld: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing met een collega of intervisiegroepen. Dit gebeurt anoniem en onherkenbaar.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze registeraccountant, een factuur kan opstellen.
 • Als CAT-therapeut zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • Ik maak gebruik van externe partij in de vorm van leveranciers. Denk hierbij aan de partij die onze website hosten, online-agenda ontwikkelen en hosten, onze ICT-infrastructuur beheren. Met deze partijen hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Persoonsgegevens worden ook met mijn boekhouder gedeeld in verband met factuuradministratie en belastingaangiftes, ook hier is een verwerkingsovereenkomst mee afgesloten.
 • We zullen uw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als gevolg van een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. We zullen er echter alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacybelangen beschermd blijven.

 

 1. Hoe informeer ik?
 • Cliënten worden geïnformeerd over onze privacy beleid aan de hand van deze privacyverklaring en AVG register van verwerkingsactiviteiten.
 • Op onze website staat informatie over onze werkwijze, dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
 • Cliënten worden mondeling geïnformeerd over de dossierplicht tijdens de intake.

 

 1. Uw rechten en plichten
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Daarnaast heeft u het recht om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander door uw gewenste organisatie te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie (u gegevens kloppen niet of niet meer), verwijdering, gegevensoverdracht van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming (stoppen met verwerking), of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@willekeschalley.nl
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy en identiteit maakt u in deze kopie van uw identiteitsbewijs het volgende onherkenbaar: Pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN).
 • De cliënt of ouder verplicht zich middels het vragenlijst/intake formulier relevante informatie aan de CAT-therapeut te verstrekken.
 • De CAT-therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De CAT-therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt of ouder geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

 

 • De CAT-therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen.
 • De CAT-therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De CAT-therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de CAT-therapeut de Overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de CAT-therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de CAT-therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De CAT-therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De CAT-therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten
 • Ik wil u er tevens op attenderen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ik niet op de juiste manier met uw gegevens omga. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-o
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut.

 

 

 1. Omgang met Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het data lek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig data lek hebben. Soms moeten zij het data lek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

 • De inhoudelijke cliënten gegevens worden digitaal in een met wachtwoord beveiligde computer via een elektronisch en beveiligd cliëntendossier ECD met een back up een externe harde schijf voorzien van wachtwoord.
 • Niettemin is het Willeke Schalley I Praktijk voor kind, jeugd & gezin duidelijk dat- indien persoonsgegevens via een datalek verloren zouden gaan en dit zou leiden tot nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens – het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens zal worden gemeld.
 • Willeke Schalley I Praktijk voor kind, jeugd & gezin neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt alle maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

 1. Wijzigingen
 • Ik houd me het recht voor deze privacyverklaring zonder aankondiging te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam deze informatie periodiek te raadplegen zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels en relevante wet- en regelgeving.
 • Voor verzoeken, vragen, productinformatie, kunt u zich richten tot: info@willekeschalley.nl

Beroepscode

Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
– Nederlandlaan 234 – 2711 JH – Zoetermeer – KvK: 69709769 – st. geschil alternat thera NL63 INGB 0008108474 info@gatgeschillen.nl – Rijks erkend sinds 2017
gatgeschillen.nl

GAT beroepscode

 

Begrippen:

 1. GAT:
 2. Therapeut: de behandelaar die is aangesloten bij een door GAT erkende beroepsorganisatie
 3. Client: degene die wordt behandeld, begeleid of geadviseerd door de therapeut
 4. Toepassing

Deze beroepscode is van toepassing op alle therapeuten die zijn aangesloten bij door GAT erkende beroepsorganisaties.

 1. Goed gedrag therapeut / goed gedrag cliënt
 2. De therapeut dient bij al zijn/haar handelen en nalaten de zorg van een goed therapeut in acht te nemen. Zij zullen

handelen zoals van een goed therapeut mag worden verwacht en met inachtneming van de inhoud en van de geest van

deze beroepscode.

 1. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 2. De cliënt/therapeutrelatie is een professionele relatie, waarin het welzijn van de cliënt en respect voor de cliënt de

eerste zorg van de therapeut zal zijn.

 1. De therapeut heeft de leiding, maar mag geen handelingen verrichten tegen de kennelijke wil van de cliënt. In de

therapie zal hij/zij de vereiste zorgvuldigheid betrachten in het belang van en met respect voor zijn/haar cliënt.

 1. De therapeut moet zich bewust zijn van zijn/haar positie ten opzichte van zijn/haar cliënt en geen financieel,

seksueel of emotioneel ge-/misbruik maken van de cliënt voor eigen persoonlijk voordeel of behoeften.

 1. De therapeut dient zich van andere relaties of interne/externe verplichtingen bewust te zijn wanneer deze strijdig

zijn of zouden kunnen zijn met het belang van de cliënt. Indien zo’n belangenconflict bestaat, is het de

verantwoordelijkheid van de therapeut om hier op de juiste wijze mee om te gaan.

 1. De therapeut dient te erkennen dat de meervoudige relatie met de cliënt (welke bijvoorbeeld tevens werknemer,

vriend, familielid of partner is) een nadelige invloed zal hebben op zijn/haar professionele beoordelingsvermogen en dient

uitdrukkelijk te overwegen of in een dergelijke situatie de werkzaamheden wel moeten worden aangegaan c.q. wel moeten

worden doorgezet.

 1. De therapeut onthoudt zich van gedragingen of uitlatingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijs kan of kon worden

voorzien dat deze de eer en de goede naam van een collega-therapeut schaden. Dit geldt ook voor reclame-uitingen,

waarbij de therapeut steeds oog heeft voor het belang van de beroepsgroep.

 

 1. Praktijkvoering
 2. De aard, de duur van de therapie, het doorverwijzen van de cliënt en de beëindiging van de therapie worden met

de cliënt overlegd, waarbij naar wederzijdse overeenstemming wordt gestreefd.

3

 1. De therapeut behoort de cliënt op begrijpelijke wijze te informeren over de aard, inhoud en bijzonderheden van

de therapie.

 1. Behandelingen geschieden zoveel als mogelijk in een afgescheiden behandelruimte die voldoet aan de hygiëne

eisen.

 1. De therapeut dient een toereikende beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gesloten te hebben met

volledige Wkkgz dekking.

 1. Een therapeut die door de rechter is veroordeeld voor een misdrijf of in een door een cliënt tegen de therapeut

aangespannen civiele of tuchtrechtelijke procedure veroordeeld is, dient het bestuur van de erkende beroepsorganisatie

hierover te informeren

 1. De therapeut heeft geheimhoudingsplicht van alles wat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie bekend wordt.

Deze geheimhoudingsplicht duurt ook voort na beëindiging van de therapie

 1. Informatie over de cliënt mag alleen in publicaties, lezingen, onderwijs e.d. verwerkt worden als deze redelijkerwijs

onherkenbaar en onherleidbaar is gemaakt.

 1. De therapeut dient de grenzen van zijn/haar deskundigheid steeds in acht nemen.
 2. De therapeut zal zijn kennis/kunde zoveel als mogelijk op pijl houden, waarbij het met enige regelmaat volgen van

cursussen en supervisie de uitdrukkelijke voorkeur heeft.

 1. Als de therapeut tot de conclusie komt dat een andere behandelwijze gewenst is zal deze altijd doorverwijzen naar

een andere erkende therapeut die deze behandelmethode beheerst.

 1. Een therapeut zal nooit diagnoses stellen en zal dit altijd overlaten aan een arts.
 2. Bij ernstige psychiatrische stoornissen of lichamelijke ziekten (of aanwijzingen hiervoor) zal de therapeut de cliënt

altijd doorverwijzen naar de behandelend huisarts.

 1. De therapeut draagt er zorg voor dat de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten laagdrempelig bereikbaar

is door het GAT schild op de website te plaatsen en door te linken naar de website https://gatgeschillen.nl/ Daarnaast

wordt het GAT-bewijs van inschrijving op een duidelijk zichtbare plek in de praktijkruimte van de therapeut geplaatst.

 1. Schriftelijke vastlegging
 2. Er dient een schriftelijke behandelovereenkomst te worden opgesteld en ondertekend met de cliënt, waarin

duidelijk wordt vermeld wie de partijen zijn, welke behandeling zij overeenkomen, wat de kosten en betaaltermijnen zijn

en welke afspraken er worden gemaakt over afzegging van afspraken door cliënt of therapeut.

 1. De therapeut houdt zodanig aantekeningen van de voortgang / ontwikkelingen van de therapie, de cliënt en alle

bijzonderheden bij, zodat het mogelijk is zo nodig duidelijkheid te kunnen geven en zonodig rekenschap af te kunnen

leggen van zijn/haar beroepsmatig handelen.

 1. De therapeut dient het dossier van de cliënt tenminste tot 15 jaar na beëindiging van de therapie te bewaren.
 2. De cliënt heeft recht op inzage in de gegevens betreffende de cliënt waarover de therapeut beschikt. Indien de

cliënt ook verzoekt om een afschrift van de stukken, dan zal de therapeut deze ter beschikking stellen tenzij deze van

4

mening is dat een zwaarwegend belang zich daartegen verzet. De cliënt heeft tevens het recht de therapeut te vragen de

gegevens te verwijderen.

 1. De privacywetgeving zal in acht worden genomen als het gaat om de gegevens die betrekking hebben op de cliënt.

Deze gegevens mogen alleen aan derden bekend worden gemaakt na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de

cliënt.

 1. Als de cliënt minderjarig is dan heeft de therapeut voor behandeling altijd toestemming nodig van (beide)

ouders/verzorgers d.m.v. een minderjarigen toestemmingsformulier.

 1. Geheel volgens Europese privacywetgeving (AVG) zal de therapeut altijd een cliëntendossier bijhouden en deze

bij voorkeur op een versleutelde usb stick of harde schijf bewaren in een brandveilige kluis.

 1. Als de therapeut e-health toepast over e-mail dan zullen de gegevens die uitgewisseld worden met de cliënt in met

wachtwoord versleutelde documenten worden gedeeld.

 1. Personeel/vervanging/overdracht
 2. De therapeut is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn/haar beroep.
 3. De door de therapeut aangestelde medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de therapeut, zulks

naast en onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen en cliënten.

 1. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zal zijn, zal vooraf toestemming worden gevraagd

aan de cliënt en zal die toestemming ook schriftelijk vastgelegd worden.

 1. De therapeut heeft contact met minimaal één collega die in geval van ziekte, vakantie enz. en communiceert dit

duidelijk met zijn cliënten.

 1. De therapeut legt zijn/haar medewerkers een geheimhoudingsplicht op.
 2. Indien de cliënt verzoekt om overdracht dan zal de therapeut hieraan zijn/haar medewerking verlenen.
 3. Rode Vlaggen

De alternatief/complementair therapeut heeft kennis van Rode Vlaggen zoals benoemd in de PLATO-eindtermen

Medische- en Psychosociale Basiskennis 2018/2019 voor zorgverleners in de complementaire zorg.

De rode vlaggen zijn alarmerende signalen die de therapeut hoort te herkennen in de praktijk. De handelswijze bij rode

vlaggen is dat de therapeut onmiddellijk doorverwijst naar een BIG geregistreerde zorgverlener (bijvoorbeeld huisarts of

Spoed Eisende Hulp):

- Acute (nieuwe) buikpijn in het algemeen en in het bijzonder bij kinderen

- Acute dyspnoe (kortademigheid/benauwdheid)

- Acute schouderpijn (vnl. links) met zweten

- Afasie (taalstoornis)

5

- Agressie en impulscontrole leidend tot problemen in de dagelijkse omgang

- Algehele zwelling van het buikgebied

- Angsten

- Bewustzijnsveranderingen

- Bloed bij de ontlasting (nieuw of oud)

- Braken en diarree in het algemeen, in de zwangerschap en bij zuigelingen en jonge kinderen

- Chaos: moeite met plannen, komt afspraken niet na

- Een acute visus stoornis (in het zien)

- Een onverklaarbare droge mond

- Een pijnlijke en/of stijve nek

- Gewichtsverlies

- Gezwollen enkel aan één zijde en gezwollen enkels aan beide zijden

- Hartkloppingen waarbij de hartslag irregulair en inequaal is (tijdsinterval tussen de slagen wisselt steeds en harde slagen /

zachtere slagen wisselen elkaar af)

- Hematurie (bloed in de urine)

- Hemoptoë (Ophoesten van bloed uit de luchtwegen)

- Herhaalde buikklachten

- Hulpverlener snapt patiënt niet

- Hyperhydrosis (overmatig zweten)

- Krampachtige spierpijnen over de borstkas

- Levensbedreigende doodswens

- Loopproblemen (mank lopen, kreupel zijn, pijn bij het lopen en niet willen lopen) bij kinderen

- Medicijnontrouw

- Mogelijke gezondheidsrisico’s van dysfagie (moeite hebben bij slikken)

- Obstipatie (verstopping van de darmen) zonder duidelijke oorzaak

- Onbegrepen koorts

- Onbegrepen moeheid

- Onverklaarbaar heel veel plassen

- Onverklaarbaar veel dorst

6

- Onverklaarbare heesheid en stemverlies

- Paarse verkleuring van de huid bij kinderen

- Pijn in de onderbuik bij vrouwen

- Pijn in één arm, eventueel met bleek zien, zweten en een klamme huid

- Pijn in en/of rondom het oog

- Pijn in het gezicht

- Pijn op de borst

- Plotselinge duizeligheid en/of flauwte

- Post-menopauzaal bloedverlies bij vrouwen

- Rugpijn eventueel met uitstralingspijn(been)

- Slaap / waakstoornissen

- Tekenen van mishandeling/misbruik

- Tintelingen en/of tastverlies

- Tremoren (voortdurende schudbeweging van een of meer lichaamsdelen)

- UHR-psychose symptomen (moeite met het contact, vreemde gedachtegangen)

- Verwardheid

- Waanbeelden wanen/hallucinaties

- Wanneer iemand in rust een hartslag heeft van meer dan honderd slagen per minuut

- Zeer somber en lusteloos gedrag

- Zwellingen in de nek bij zuigelingen en kinderen

- Zwellingen onder de huid

7

 1. Tot slot
 2. Deze beroep- en gedragscode is laatstelijk vastgesteld op de bestuursvergadering van GAT op 29 april 2019.
 3. Deze beroep- en gedragscode treedt in werking op 29 april 2019.

Klachtenregeling

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

 

Daarnaast val ik als CAT level 5 therapeut onder het tuchtrecht aangeleverd door het RBCZ. Daarvoor verwijs ik je verder naar  https://www.tcz.nu/index.html